klausnick/莫罗佐夫·尼科莱/профан (klausnick) wrote,
klausnick/莫罗佐夫·尼科莱/профан
klausnick

Открытие русского учёного

Берилл Какаев не устаёт удивлять. Недавно от открыл новый язык в дебрях Европы. На этом языке говорят фрики, а свой язык они называют фриском. Ниже приводится записанный гениальным учёным текст на этом языке, а также слова к нему и перевод.
1. De liepe skieppedief.
(In âld folksteltsje )
Der wier ris in feint dy't jier ren lang mei stellen oan 'e kost kommen wier . Hy wier sa liep, det nimmen hie him yet pakke kinnen. Mar op 't lêst bigoun er it dievelibben sêd to wirden, it stellen en taken wearzge him en hy woe wer in earlik man wirde.
Do gyng er fier foart en hy kaem op 't lêst by in boer dêr't er him as feint bistelde . Mar al stiel er net langer, hy koe it dochs net litte om tsjin syn boer oer syn liepens en oer de fiten dy't er úthelle hie to praten . Dy woe der lykwols neat fen leauwe : de feint wier sa earlik en bidaerd en hy die syn wirk sa goed, det it woe de boer net oan det der sokke flinken yn sieten . Hy sei , hy scoe den sa 'n liepe set wol ris fen him sjen wolle . En dat gyng njunkelytsen oan.
Op in dei kaem der in slachter dy't in fet skiep fen de boer koft . Do't er dêr mei nei hûs ta teach , sei de feint tsjin de boer, hy koe de man dat skiep wol ontstelle sonder det dy der hwet fen fornaem. De boer joech him dêr frij ta. Do naem er gau in pear skoen en roun de slachter, dy't troch in bosk hinne moast, efternei en in sydpaed lâns foarút. Midden op 'e wei smiet er do de iene skoech del en in ein fierder, in bocht om, de oare.
Do't de slachter mei syn skiep by de earste skoech kaem, krige er dy op en sei er yn him sels : Hwet in griis det de wjergeade dêr net by is, den scoe ik in pear goede skoen ha, mar mei ien kin ik neat bigjinne. En do smiet er de skoech wer foart. Mar do't er in hûndert trêd ef hwet fierder de oare foun, spiet it him det er de earste lizze litten hie. Hy boun it skiep oan in beam en do werom om dy to heljen. Dat wier it krekt hwet de feint tocht hie : hy it skiep los en dêrmei foart. En do't de slachter werom kaem, wier der gjin skiep mear to bikennen en moast er wol wer nei de boer ta om in oaren ien to keapjen. Dy die krekt eft er nuver opharke en forkoft it selde skiep wer.
Nou, sei de feint, naem er oan om it de slachter for de twadde kear kwyt to meitsjen en de boer, dy't net bigripe koe, ho't de feint sa liep en de slachter sa sleau wêze koe, sei : eft er dat klear spile , den mocht er it bêste fette skiep for him sels út 'e keppel siikje . Do roun de feint sa hird as er koe it bosk wer yn en tichte by it sté dêr't it skiep weiwirden wier roun er under de beammen troch en rôp : bê, bê, al mar oan . Dêr harke de slachter forheard fen op, mar hy wier dochs ek bliid , hwent hy tochte nou it skiep dat er kwyt wier wer to krijen. Dat er oan it tou hie waerd wer — en nou goed tocht him — oan in beam boun en do hy it lud efternei dat er hearde . Mei in omwei roun de feint do nei it plak der't it skiep festboun wier, dat sa gau as ‘t koe los en do wer nei hus ta.
In tocht letter kaem de slachter dêr ek wer oan, lilk det er sa forrifele wier, hwent hy tocht nou net oars ef hy wier foar 't soaltsje hâlden. De boer lake tige , mar makke it do wer goed mei de man en de feint hie mei syn liepens in bêst fet skiep fortsjinne .

liep leep, slim, listig.
skiep sheep
feint слуга
dy’t тот, кто
jier year
mei with
stellen theft
oan ‘e kost kommen to earn one’s living
pakke to catch
mar but
op 't lêst at last
dievelibben
sêd satiated
wearzgje (impf. wearzge) to disgust, to loathe
earlik honest
do then
fier far
foart far, away
hy he
komme op to come up; to achieve
boer peasant
dêr't where
bistellen to order, to appoint
al already
kinne to be able, to know
litte let
liepens cunning, slyness; guile, craft(iness)
tsijn against
oer over
oanwolle willen overgaan, besluiten (tot iets). — Ik woe ha, hy scoe sa of sa dwaen, mar dêr wol er net oan, daar is hij niet voor te vinden. aannemelijk voorkomen. — It wol my wol (of net) oan, dat baes Sas mei syn faem trouwe scil.
do’t when
tsjen (impf. teach) to draw
ontstelle to rob
nei near, after, behind
ta to, towards
mei together
dêr who, that; there
fornimme (impf. fornaem) to perceive, to learn, to inquire
hwet what
frijjaen (impf. joech) давать разрешение
frij free
tajaen ['taja:n] to grant
gau быстрый
pear пара
skoen туфли
rinne (impf. )roun бежать
dy't который
troch through
hinne away
sydpaed side-path
lâns along
foarút beforehand
delsmite, v. neerwerpen сбрасывать
efternei after, behind; immediately (after), (right) behind, (right) after
oare other
bocht bend
fierder farther
skoech shoe
krije (impf. krige) to obtain, to acquire
sels self
griis It is in griis, 't is afschuwelijk, deerniswaardig , jammer.
wjergeade equal
smite (smiet) to throw
fine (foun) to find
spije (spiet) to spit
lizze to lie; to lay
bine (boun) to bind
beam tree
heljen to fetch
krekt exact (ly)
tinke (impf. ) tocht to think
dêrmei with it; then
bikenne to see
keapje (kocht/ koft) to buy
eft подлинный; первоначальный
nuver singular, queer
opharke, ophooren to be surprised
Nuver opharkje, vreemd van ophooren. Ook ophearre.
forkeapje (forkoft) to sell
selde same
wer again, back
Хитрый овечий вор
(старинная сказка)
Жил-был однажды один слуга, который долгие годы зарабатывал на жизнь воровством. Он был такой хитрый, что никто раньше не мог его поймать. Но в конце концов он пресытился кражами, воровство стало у него вызывать отвращение, и он захотел снова стать честным человеком.
Тогда ушёл он очень далеко и наконец пришёл к одному крестьянину, который нанял его слугой. Но хотя он уже более не воровал, он не мог не рассказать его хозяину о хитростях и проделках, которые он отколол. Однако тот ничему не хотел верить: слуга был таким честным и спокойным, он выполнял свою работу так хорошо, что крестьянину казалось невероятным, чтобы такие проказы были возможны. Он сказал, что хочет увидеть какой-нибудь хитрый трюк, направленный против него. И постепенно это стало происходить.
Однажды пришёл один мясник, купивший у крестьянина толстую овцу. Когда он тащил её домой, слуга сказал крестьянину, что может овцу украсть, так что мясник этого не заметит. Крестьянин разрешил ему это. Тогда он взял быстро пару туфель и побежал следом за мясником, который должен был идти через лес, по боковой тропинке. По середине дороги он бросил одну туфлю, а другую подальше, на повороте. Когда мясник со своей овцой подошёл к первой туфле, он её подобрал и сказал сам себе: Как жаль, что рядом с ней нет такой же, а то я смог бы получить хорошую пару туфель, но с одной нечего делать. И он отбросил туфлю назад. Но когда он через сотню шагов или немного больше нашёл другую, ему стало жаль, что он оставил лежать на месте первую. Он привязал овцу к дереву, чтобы потом её снова забрать. Это было как раз то, что и предполагал слуга. Он отвязал овцу и увёл её прочь. А когда мясник пришёл назад, то никакой овцы уже не было видно, и он должен был вернуться к крестьянину, чтобы купить другую. Он был очень изумлён и продал ему ту же самую овцу.
Ну, сказал слуга, приступим к тому, чтобы мясника провести во второй раз. Крестьянин, который не мог понять, каким образом слуга может быть таким хитрым, а мясник таким простоватым, сказал: Поистине, это честная игра, он может сам для себя выбрать из стада лучшую толстую овцу. Тогда слуга побежал изо всех сил туда, где неподалеку потерялась овца, и из-за деревьев стал кричать: Бее… беее… беспрерывно. Мясник изумился, но обрадовался, потому что он подумал, что кричит потерявшаяся овца. То, что он снова нашёл верёвку, ему показалось удачным, и он привязал козу к дереву и затем побежал на голос, услышанный им. Но слуга побежал окружной дорогой изо всех сил к тому месту, где была привязана овца, и отвязал овцу и отвёл домой.
Немного времени спустя вернулся мясник, также там побывавший и злой из-за того, что он думал, что над ним посмеялись ещё раз. Крестьянин громко засмеялся, но вернул ему деньги, а слуга заслужил своей хитростью лучшую толстую овцу.
Tags: русская наука
Subscribe

Recent Posts from This Journal

 • Агитация против вакцинации?

  Солнцеликий ушел в самоизоляцию. Одно из двух: Вакцинация не работает. Соврал, что весной вакцинировался.

 • Peril in End House

  forcibly сильно; убедительно; ярко light relief something that is pleasant and amusing after something sad or serious…

 • анекдот

  روزی خسرو پرویز به همسر شیرین گفت خود پادشاهی خوش است اگر دائم بودی. شیرین گفت: اگر دائم بودی. به تو نرسیدی. Однажды Хусров Парвиз сказал…

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments