klausnick/莫罗佐夫·尼科莱/профан (klausnick) wrote,
klausnick/莫罗佐夫·尼科莱/профан
klausnick

Category:

Почтенному Шакури исполнилось 85 лет (продолжение 7)


Мегӯянд, ки бисёре аз он раҳбарони понтуркисм худашон тоҷик буданд, дуруст аст?
Говорят, что многие лидеры пантюркизма сами были таджиками, верно?
Бале, бале, бисёре аз раҳбарони панузбакисм тоҷикон буданд, тоҷикони бисёр қавӣ, тавоно, лекин мақсадҳои сиёсии калон доштанд. Масалан, Файзулло Хоҷаев, шахси якум дар ҷумҳурии халқии шӯравии Бухоро буд.
Сарвазир سروزير премьер-министр сардори вазирон, вазири аввал
сар карда سر كرده sar-karda Begun; a beginning; an officer, commander (m.c.); in command of (m.c.).
асолатан اصالتا ً aṣālatan, Originally; radically; firmly; entirely; absolutely; in one's own right; personally.
кофтан (ков) کافتن Копать шикофтан 2. кандан, ковидан 3. ҷустуҷӯ кардан, кофтуков кардан
Таҳқиқ تَحْقِيقٌ исследование, изучение ~ кардан а) исследовать, изучать; б)расследовать, дознаваться;
Зарра ذره 1. частица; атом; 2. крошка; пылинка; крупинка чизҳои бисёр хурд ва борик, ки вақти даромадани нури офтоб аз равзане ба назар менамоянд,
Ақида عقيده убеждение; взгляд; мнение ~ пайдо кардан стать убеждённым, уверенным в чём-л. эътиқод, боварӣ; маслак;
Ҳеҷ набошад هيج По крайней мере
Аксعکس фотоعکس
Да, да, многие из лидеров панузбеков были таджиками, очень сильными, могущественными таджиками, но с большими политическими целями. Например, Файзулло Ходжаев был первым человеком в Бухарской Советской Народной Республике.
Вай дар солҳои 1920 то 1924 сарвазири Бухоро буд. Баъд, аз соли 1924 сар карда, то соли 1937 сарвазири Ӯзбакистони бузург шуд, ки як давлати бузурги туркӣ буд. Вай асолатан тоҷик аст. Таърихро хуб ковед, таҳқиқ кунед, як зарра ақидае дар бораи ин ки вай узбак бошад, турк бошад, пайдо намешавад. Ҳеҷ набошад, ҳамин тур аксашро бинед, чеҳрааш тамоман тоҷикӣ аст.
Он был премьер-министром Бухары с 1920 по 1924 год. Затем, с 1924 по 1937 год, он был премьер-министром большого Узбекистана, великого тюркского государства. Он родом из Таджикистана. Покопайте хорошенько в истории, расследуйте, он узбек или турок, вы не будете уверены. По крайней мере, вот так посмотрите на его фото, его лицо полностью таджикское.
Аммо сабаб чи буд, ки вай чунин кард?
Но зачем он это сделал?
Мақсадҳои сиёсӣ, бузургманишӣ... Понтуркисм аслан ба муқобили русҳо ҳам равона шуда буд, ба муқобили имперотурии Русия ҳам нигаронда шуда буд. Инҳо мехостанд халқҳои туркро муттаҳид кунанду як давлати бузурги "Туркистони Бузург" ба вуҷуд биёранд.
бузургманишӣ بزرگ منشي гордость; надменность, высокомерие бузургманиш будан; олитабиатӣ; олиҳимматӣ 2. асилзодагӣ, ашрофзодагӣ …
Политические цели, высокомерие... Пантуркизм изначально был направлен как против русских, так и против Российской Империи. Они хотели объединить тюркские народы и создать большое государство «Великий Туркестан».
Ана ҳамин Файзулло Хуҷаев ҳам мисли баъзе аз пешвоҳои халқҳои турк мехост, ки Туркистони бузург ба вуҷуд оварда шавад ва худаш сардори он бошад. Сардори Бухоро буд, чаҳор сол, аммо камӣ кард, сардори Ӯзбакистон шуд, ки бузургтарин ҷумҳурии Осиёи Миёна буд.
И вот этот Файзулло Худжаев, как и некоторые лидеры тюркского народа, хотел создать великий Туркестан и стать его правителем. Он правил Бухарой ​​четыре года, но не хватало ему ещё стать главой Узбекистана, самой большой республики в Средней Азии.
камӣ кардکمی малость; незначительность; малое количество; ~ кардан недоставать, не хватать; To be scanty or deficient.
Тақсим    تقسیم Разделение
Паҳноварپهناور Обширный бисёр васеъ, ниҳоят сербар, кушоду фарох
хомӯшخاموش умолкнувший, успокоившийся, затихшийсокит, бесадо, он ки овозе намебарорад, ором, хап
Гиребонگريبان аз ~и касе гирифтан а) брать кого-л. за шиворот; б) пер. взять за горло;
Мо мехоҳем ба онҳо фаҳмонем, ки ҳамаамон бояд аз як гиребон сар барорем.
Мы старались привить им мысль, что семья — это одна команда и что всем нам нужно трудиться сообща.
сар диҳанд Погибнуть ; дать волю
Муваффақ موفّق - шудан ба чизе достичь цели; достичь желаемого; преуспеть в чём-л.; удаваться тавфиқёфта, комёбшуда, ба мурод расида;
Зоҳиран вероятно, по-видимому, очевидно
Ва он тақсими ҳудуди миллӣ, ки шӯравиён соли 1924 баргузор карданд, мақсад аз он ба вуҷуд овардани Ӯзбакистон, як ҷумҳурии паҳновари тавонои туркӣ, буд, ки дигар, туркҳо хомӯш шаванд ва гиребони болшевикро сар диҳанд.
А раздел национальной территории, проведенный Советами в 1924 году, был направлен на создание Узбекистана, огромной и могущественной тюркской республики, чтобы тюрки успокоились и стали заодно с большевиками.
Мана акнун ҳар кас ҳам мехост, ки сардори ҳамин Туркистони бузург бошад. Ин гуна хоҳишмандон бисёр буданд ва яке аз онҳо ҳамин Файзулло Хоҷа буд. Ва ба мақсад расид.
Теперь каждый хотел быть лидером этого великого Туркестана. Таких людей было много, и одним из них был Файзулло Ходжа. И цель была достигнута.
Аммо муваффақ нашуданд зоҳиран, чун Туркистони бузург, ки ташкил нашуд?
Но очевидно, что не удалось образовались великий Туркестан?
Туркистони бузург натавонистанд, лекин Ӯзбекистони бузург ба вуҷуд оварданд. Ӯзбекистон ҳақиқатан бузург аст бо он ҳама иқтидори иқтисодие, ки дорад. Боз ҳаминро ҳам гӯем, ки аксари иқтидори иқтисодии Ӯзбекистон аз вилояти Бухорост.
Великий Туркестан не смогли, но создали великий Узбекистан. Узбекистан действительно велик со всем своим экономическим потенциалом. Следует отметить, что большая часть экономического потенциала Узбекистана находится в Бухарской области.
Газ дар вилояти Бухоро, кони тилои олиҷаноби машҳур аз вилояти Бухоро, пӯсти қарокӯлӣ дар вилояти Бухоро ва ҳоказо. Он маданияту он фарҳангу он шаҳри Бухоро, ки яке аз зеботарин шаҳрҳо дар олами ислом аст, ҳамон ҳам иқтидори Ӯзбекистонро афзоиш медиҳад.
кон کان рудник, копи; месторождение A sheath; (comp. S. ḵẖāni) a mine or quarry; digging, excavating;
олиҷаноб عالی 1. благородный; 2. великолепный, превосходный ālī-jāh (janāb, ḥaẓrat, qadr, maḥall, maqām, maqdār, manqibat, makān), Of high station, &c., are titles of dignity and address, occurring frequently in letters to and from men of exalted rank, and implying majesty, dignity, excellence, &c.
пӯст پوست кожа; шкура; мех; Skin; a raw hide, undressed skin; rind, outward coat; crust
Афзоиш افزايش увеличение, прирост; подъём; рост Abundance, increase, increment, augmentation
Иқтидор اقتدار мощь, могущество, мощность; сила қудрат, тавоноӣ;
Газ в Бухарской области, известное месторождение золота в Бухарской области, каракуль в Бухарской области и так далее. Эта культура, эта цивилизация и этот город Бухара, один из красивейших городов исламского мира, также увеличивает потенциал Узбекистана.
Дарвоқеъ Бухоро яке аз шаҳрҳои муҳимми Осиёи Миёна ва форсизабонон маҳсуб мешуд. Ва дар гузашта дар роҳи бузурги Абрешим ҳам нақше асосӣ дошт. Имрӯз, фикр мекунед, чи гуна аст? Вазъи мардумаш чи гуна аст? Оё шаҳр ба ҳамон бузургии пешин ҳаст?
Фактически, Бухара была одним из важнейших городов Центральной Азии и персоязычного мира. И в прошлом он также играл важную роль на Великом шелковом пути. Как вы думаете, каков он сегодня? Каково состояние его жителей? Город такого же размера, как раньше?
Маҳсуб محسوب включённый в счёт; учтённый; ~ доштан (кардан) включить в счёт; учитывать; ~ шудан входить в расчёт; учитываться
чи гуна گونه чй ~? а) какой?; каков?; б) как?; каким образом? чӣ гуна а) чӣ хел, чӣ навъ; б) чӣ тарз
Зуҳур ظهور ба ~ омадан, ~ ёфтан, ~ кардан появляться, выявляться, обнаруживаться количество; мера, степень; ин (он) -в такой степени, настолько, столько; ин ~ дилтанг нашавед не огорчайтесь так сильно;
дар ҳамин қадар Measuring; preordaining; a decree, mandate, judgment; whatever is fixed, decreed, and commanded by God; power; the power of directing one's own actions; quantity, price, value; он қадар, ҳамон қа-дар; сколько нужно
Барин послелог 1. подобно; словно; как 2. будто бы, будто, для вида 3. примерно, приблизительно
ориентировочно
На, аз Бухоро ҳеч чиз намонд, Бухороро нест карданд, фақат сураташ мондааст. Сабабашро ман дар китоби "Фитнаи инқилоб" гуфтам. Мақсади болшевикҳо ҳамин буд, ки Бухороро нест кунанд, ахир ба ҳамин мақсад расиданд. Ҳоло Бухоро як шаҳри вилоятии дуюму сеюм дараҷа аст, ки дар фарҳанг, дар адабиёт нақше надорад.
Нет, от Бухары ничего не осталось, Бухара разрушена, остался только ее образ. Причину я упомянул в книге «Заговор революции». Целью большевиков было уничтожить Бухару, и, наконец, они достигли этой цели. Сегодня Бухара — это областной город второго или третьего уровня, который не играет никакой роли в культуре или литературе.
Масалан, дар ҳамин қадар солҳои ҳокимияти шӯравӣ аз Бухоро фақат устод Айнӣ зуҳур кард, лекин вай дар давраи пеш аз инқилоб зуҳур карда буд. Фитрат зуҳур кард, дар андак муддат Аҳмади Дониш барин як бузург зуҳур кард, ҳама аз Бухоро хестанд. Лекин дар замони Шӯравӣ Файзулло Хуҷаев пайдо шуд.
Например, из личностей такого уровня в годы советской власти в Бухаре появился только Устад Айни, но он появился в дореволюционный период. Появился Фитрат, вскоре появился такой великий человек, как Ахмади Дониш, все они из Бухары. Но в советское время появился Файзулло Худжаев.
Ана фарқ аз замин то осмон, фарқи замони пеш аз инқилоб ва баъд аз инқилоб. Ҳамин хел хоинҳо, ки тавоноанду қувваи ҷисмонӣ доранд, аммо қувваи маънавӣ надоранд, ватанфурӯшу миллатфурӯш ҳастанд.
Разница между дореволюционным и послереволюционным временем как разница между землей и небом. Точно так же предатели, которые сильны и обладают физической силой, но не обладают духовной силой, —  предатели родины и нации.
ватанфурӯш وطن فروش изменник родины, предатель родины коллаборационист
миллатфурӯш فروش ملت предатели нации
Баромадан Появляться
Мавқеъموقع ~ доштан а) иметь место; б) иметь положение; иметь ҷои воқеъшавӣ, маҳалли вуқӯи чизе; ҷой, макон;
Мустаҳкам مستحکم Крепкий, прочный 1. устувор, қалъаи мустаҳкам, маҳкам 2. пойдор, қавӣ
Як нависандаи барҷаста аз Бухоро дар солҳои ҳокимияти Шӯравӣ набаромад. На дар адабиёти тоҷик ва на дар адабиёти ӯзбек. Ӯзбекинависҳо пайдо шуданд, лекин як касе, ки дар адабиёти ӯзбекӣ як мавқеъи мустаҳкам дошта бошад, дар давраи шӯравӣ пайдо нашуд. Ҳазор сол боз шоъирону нависандагону олимони барҷаста аз Бухоро мебаромаданд, дар давраи шӯравӣ ҳеч кас набаромад.
В советское время не появилось ни одного выдающегося писателя из Бухары. Ни в таджикской, ни в узбекской литературе. Появились узбекские писатели, но в советское время никого, кто бы прочно обосновался в узбекской литературе, не нашлось. В течение тысячи лет из Бухары появлялись выдающиеся поэты, писатели и ученые, но в советское время никто не появился.
Сабабаш шояд ҳамин хафа кардани садои мардум буда бошад, яъне мардумро шояд маҷбур карданд, ки аз забону ҳувияти худаш даст кашад?
Может быть, причина была в том, чтобы заставить замолчать голос народа, то есть чтобы люди были вынуждены отказаться от своего языка и идентичности?
хафа   خفا ~ кардан а) удручать, огорчать, обижать; б) душить, давить; в) заставлять замолчать;
маҷбур مجبور ~ кардан обязать; вынуждать, принуждать; Constrained, forced; consolidated (broken bone);
Ҳувиятهويت 1. личность, индивидуальность; 2.сущность, суть, содержание; 3. менталитет; ~и мнллн национальный менталитет моҳияти шахсе ё чизе, шахсият
даст кашад Отказываться
Таъсирتأثير влияние, воздействие; действие; впечатление, эффект асар ва нишона гузоштан дар чизе; нуфуз 2. зарб, асар 3. амал
Албатта. Тамоман умри таърихии Бухоро ба охир расид, ба охир расонданд, Бухороро аз саҳнаи таърих берун карданд. Коре карданд, ки дигар таъсир надошта бошад.
Конечно. Подошла к концу вся историческая жизнь Бухары, ее завершили, Бухару удалили  с исторической сцены. Они постарались, чтобы она остановилась.
Он мадрасаҳову он илму алломаҳои соҳаи дин, ки аз Бухоро баромада буданд, дар вақташ дар байни қазоқу туркману ӯзбаку қирғизу дар Уйғуристону дар Афғонистон, дар ҳама ҷо, обрӯю эътибор доштанд. Пас Бухороро нест кардан даркор буд. Фақат обрӯю эътибори идеулужии болшевикӣ мебоист, ки ҳукмронӣ кунад дар ин кишварҳо ва ҳамин тур ҳам шуд
обрӯآبروي ~доштан иметь авторитет; иметь хорошую репутацию; пользоваться уважением; эътибор, иззат, шараф, некномӣ; номус
Эътиборاعتبار ~ доштан а) иметь авторитет, иметь силу: быть действительным (о документе) обрӯ, қадр, мартаба, манзилат, аҳамият 2. эътимод, бовар, имтинон
боистанبايستن 1. быть необходимым; 2. кн. Долженствовать лозим будан, зарур будан, даркор будан
алломаعلامه донишманди калон, олими олимон; сарвари аҳли илм
аз байн рафтааст исчез
Эти медресе и те учёные-богословы, которые появлялись в те времена в Бухаре, пользовались уважением среди казахов, туркмен, узбеков, киргизов и уйгуров и в Афганистане, —  везде. Тогда Бухару пришлось разрушить. В этих странах должен был править только идеологический престиж большевиков, и так оно и случилось...
Имруз оё мардуми Бухоро ба форсӣ суҳбат мекунанд ё забонашон аз байн рафтааст?
Говорят ли жители Бухары по-персидски сегодня или их язык исчез?
Ба форсӣ суҳбат мекунанд, ба тоҷикӣ гап мезананд, лекин забони тоҷикиро акнун дигар намедонанд. Як қисми мардум як рӯзномаи тоҷикиро хонад, намефаҳмад, яъне аҳвол бисёр бад (аст).
Они говорят на персидском, на таджикском, но уже не знают таджикского. Некоторые люди читают таджикскую газету и не понимают, то есть ситуация очень плохая.
Оё ҳеч роҳе, ба назари Шумо, ҳаст, ки ин вазъият ислоҳ шавад?
Как вы думаете, есть ли способ исправить эту ситуацию?
Будагист. Агар касоне пайдо шаванд, касони забардаст, ки вазъияти миллиро дар Бухорову Самарқанд дигар кунанд, ба роҳи таърихии чандинасри гузашта мувофиқ кунанд.
Tags: история, таджикский язык
Subscribe

 • (без темы)

  Главное достоинство женщины смирение, мужчины — нетерпимость.

 • Англо-русские параллели

  “We live in an age when unnecessary things are our only necessities.” – Oscar Wilde Всё что куплено и изношено Псу под хвост…

 • knowledge

  But desire of knowledge, like the thirst of riches, increases ever with the acquisition of it.

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 8 comments