klausnick/莫罗佐夫·尼科莱/профан (klausnick) wrote,
klausnick/莫罗佐夫·尼科莱/профан
klausnick

Fra bokmål til nynorsk


adgang forbudt ikkje tilgjenge вход запрещён
adkomst tilkomst, veg; rett, heimel право
подступ
adlyde lyda (v.) подчиняться
advare åtvare (v.) предупреждать
advarsel åtvaring (f.) предупреждение
aktelse vørdnad уважение
aktsomhet aktsemd (f.) | varsemd (f.) осторожность
albue olboge (m.) локоть
allmennheten folk (flest), ålmenta, publikum общественность
alminnelig allmenn, vanleg, alminneleg обычный; обыкновенный
anbefale tilrå рекомендовать, советовать
anbud anbod предложение
andel del, part пай; доля
anerkjent akta, godkjend, påskjøna, verdsett, anerkjend признанный
anførselstegn hermeteikn кавычки
angi (t.d. i tabell) føra opp, merkja av, syna, visa указать; доносить
angivelse avmerking, oppføring, opplysning // selvangivelse sjølvmelding Указание
Ссылка
донос
angå Gjelde, vedkoma иметь отношение
anklage klaga, skulda обвинять; обвинение
ankomst framkomst, innkomst прибытие; приезд; приход
anledning høve, tilfelle повод
anmelde melda (til politiet), melda ei bok рецензировать; давать отзыв
anmerkning merknad замечание
anmode oppmode, be просить, ходатайствовать
annerledes annleis отличающийся; иначе; по-другому
Ansatt tilsett сотрудник
anselig heller stor, monaleg значительный
ansette tilsetje назначать
anskaffe skaffa, kjøpa (inn) приобретать
anskaffelse innkjøp, nyskaffing закупка
anslag overslag, tal удар
anslagsvis rundt rekna, om lag приблизительно
anslå rekna til, setja til, talfesta принимать равным
ansvarlig ansvarleg ответственный
ansvarlighet ansvarlegheit; ansvarskjensle; vera ansvarleg, ta ansvar ответственность
ansvarlighetslov ansvarlegheitslov закон об ответственности
anta gå ut frå, leggja til grunn, rekna med; godta Предполагать
antakelig truleg, venteleg вероятный
antakelse meining, tru; godtaking предположение
antall tal (på), mengd, kor mange количество
antyde nemna, ymta om подразумевать
antydning snev, teikn, varsel, ymt намек
anvende bruka, nytta подать заявление
anvendelig brukande, hendig, nyttig годный к употреблению
anvendelighet bruksverdi, (bruks)nytte, å vera nyttig (osv.) // Produktene er kjent for sin anvendelighet og solide utførelse for å vere solid laga og lette å bruka // miste sin anvendelighet bli ubrukeleg применимость
использование
anvendelse bruk; bruksmåte // kommer til a- skal gjelda / skal brukast заявление
anvendt (t.d. forsking) bruks-, bruksretta, anvend Использованный
arbeidsledig arbeidslaus безработные
arbeidsledighet arbeidsløyse безработица
arbeidssøker arbeidssøkjar трудоустраивающийся
arbeidstillatelse arbeidsløyve разрешение на работу
atferd åtferd поведение
avbrudd avbrot прерывание
avgjørelse avgjerd, avgjersle // (I lovspråk kan avgjerd tyda 'dom', 'orskurd' (bm. kjennelse) og 'vedtak' (bm. beslutning) решение
avhenge (av) vera avhengig (av), stå på, stå og falla med зависеть от)
avhengighet binding, hang, tilknyting, avhengigheit, å vera avhengig av зависимость
avhold fråhald воздержание
avlegge a- en visitt vitja, stikka innom, besøkja увольнять
avlegge en visitt vitje, stikke innom наносить визит
avsatt avsett отложить
avsetning (av pengar) avsetning (det som er avsett) обеспечение
avsette (t.d. pengar) setja av отставить
avsetting avsetjing (det å setja av) отставка
avsindig vitlaus безумный
avskrivning avskriving амортизация
avskygning nyanse, islett, svip оттенок
avspeile spegla (av) отражать
avstedkomme gjera, føra med seg, vera årsak til вызывать, производить
avstemning røysting голосование
avstå avhenda, avstå, fråfalla, gje frå seg воздерживаться
avståelse avkall, avståing, fråfall, opppgjeving отречение
avta falla, minka убывать, уменьшаться
avveie vega (mot kvarandre), vurdera взвешивать
avveiing avveging, veging … mot, vurdering балансировка
avverge hindra, motverka, stogga предотвращать
Tags: bokmål, nynorsk, букмол, норвежский, нюношк, словарь
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments