klausnick/莫罗佐夫·尼科莱/профан (klausnick) wrote,
klausnick/莫罗佐夫·尼科莱/профан
klausnick

Categories:

Лебедь и гуси


Κύκνος καὶ Χῆνες

Κύκνος ποτ’ ἐν φίλῃσιν
Ὄχθῃσι τοῦ Καΰστρου
Καλὸς καλῶς ἄειδεν‧
Φθόνος δὲ χῆνας εἶχεν‧
Καὶ πάντες ἀμφὶ τοῦτον
Πτερύγεσσι συγχέοντο
Μέλαν ὕδατος πρόσωπον
Ὁμῶς ζεοῦσαν ἄχνην
Βαλόντες, ἠδὲ πηλόν,
Κύκνον θέλον μιαίνειν.
Ὁ δ’ εὐθέως τίνασσε
Πτέρυγάς τε καὶ κάρηνον‧
Ποταμῷ δὲ κοῦφα τέγξε,
Καὶ καλλίων φαάνθη.

Лебедь и гуси

Красивый лебедь древле
Красиво пел, а жил он
На милой сердцу речке.
Врагов имел — гусей он.
Раз гуси окружают
Его; бранятся сильно,
Мутят крылами воду
И с пеной грязь бросают.
Хотят испачкать птицу.
Вдруг лебедь, головою,
Слегка крылами также
Взмахнувши, орошает
Себя слегка водою.
И тотчас он сверкает
Прекраснее, чем прежде.

Cygnus anseresque
(Carmen e Graeco tralatum Fraguerio interprete)

Pulchre canens amatas
Pulcher colebat olim
Ripas Olor Caystri.
Invidit Anserum grex.
Cygnum ergo cingit hostis;
Turbatque verberando
Alis nigrum liquorem:
Spumam inde bullientem
Jacens, lutumque turpe,
Foedare avem volebat.
Niveas Olor repente
Pennas quatit caputque:
Leviterque tinctus undis,
Splendet magis decorus.


Κύκνος cygnus, olor «лебедь». В английском есть название созвездия Cygnus (Лебедь) и слово cygnet (молодой лебедь). В русском, кажется, не отразилось.
Χήν, ὁ, ἡ    the wild goose, Anser cinereus.
ποτ’ = ποτέ «когда-то, некогда». Это т.н. энклитика, т.е. слово, которое либо теряет своё ударение, либо его ударение переходит на последний слог предыдущего слова. Апостроф здесь означает т.н. элизию (потерю последней гласной перед гласной следующего слова) во избежание зияния.
ἐν φίλῃσιν Ὄχθῃσι «на любимых берегах». ὄχθη «берег». Есть ли связь с Охтой в Петербурге? φίλος «любимый, милый, дорогой». Множество русских слов имеют этот корень в своём составе.
Καΰστρου род. падеж от Καΰστρος «Каистр» (река, протекающая через Лидию и Ионию). Кажется, в русском никак не отразилось.
Καλὸς καλῶς ἄειδεν «красивый красиво пел». Первое слово прилагательное, второе наречие, образованное от первого. В русском есть философский термин калокагатия (нравственная чистота, безукоризненная честность, порядочность, благородство), производный от слов καλὸς καὶ ἀγαθός «красивый и порядочный», т.е. соединяющий внешнюю красоту с внутренним благородством. Каломель также включает этот корень (Etymology: probably from New Latin *calomelas, from Greek kalos beautiful + melas black). Намного больше русских слов образовано от существительного того же корня κάλλος «красота; красавица». Например: каллиграфия; каллиопа (клавишный музыкальный инструмент со свистками), имя собственное Каллиопа («с прекрасным голосом»; в древнегреческой мифологии — муза, покровительница эпоса); Каллисто (дочь Ликаона, аркадская нимфа, возлюбленная Зевса, превращенная в медведицу и убитая Артемидой); каллифоры (зоол. термин); каллипига «having shapely buttocks» (Etymology: Greek kallipygos, from kalli- + pygē buttocks) — название мраморной статуи римского времени, хранящейся в музе Неаполя, изображающей грациозно повернувшуюся Афродиту. В английском есть callisthenics «пластика, ритмика; ритмическая гимнастика».
ἄειδεν «пел». Impf. (имперфект) от ἀείδω «петь». Это поэтическая форма. В прозе impf. ᾔδεν. В русском: Аэдона (дочь Пандарея, превращенная в соловья) от греческого ἀηδών «соловей»; Адонис (сын кипрского царя Кинира и его дочери Мирры, любимец Афродиты; убитый из ревности Ареем, был превращен Афродитой в цветок; с наступлением осени, оплакивалась его смерть, а в начале весны справлялся праздник его воскресении). Адонис (растение стародубка, из семейства лютиковых). Аэды — древнегреческие певцы, исполнители эпических песен (греч. ἀοιδός «певец»).
Φθόνος зависть. В русском не отразилось.
χῆνας гуси. Винительный множ. числа. Единственное число χήν. В русском языке также не отразилось.
εἶχεν овладел (букв. имел). Imperf. Sing. 3 person. Корень σεχ (akin to Old English sige victory, Sanskrit sahate he prevails). Рус. схема. Рус. схима. Русское кахексия. Англ. cachexia (Etymology: Late Latin cachexia, from Greek καχεξία bad condition, from κακός + ἑξις  condition, from ἔχειν to have, be disposed). Рус. евнух (букв. имеющий надзор за брачным ложем или за жёнами. От εὐνή ложе). Англ. eunuch (Etymology: Middle English eunuk, from Latin eunuchus, from Greek εὐνοῦχος, from εὐνή bed + ἔχειν to have, have charge of).
ἀμφί кругом, вокруг; отовсюду, с обеих или со всех сторон.
Πτερύγεσσι dat. Plur. От πτέρυξ, πτέρυγος    the wing of a bird.
Tags: греческая литература, греческий язык, латынь, перевод
Subscribe

Recent Posts from This Journal

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 3 comments