September 6th, 2021

анекдот

در زمان سلطنت سلطان محمود غزنوی دزدان بلوچ در حوالی کرمان به قافله ای تاختند و افراد آن را کشته و اموالشان را غارت کردند. یکی از این افراد پسر پیرزنی دنیا دیده بود. پیرزن همین که از این جریان مطلع شد، خود را به غزنین رساند و نزد شاه به دادخواهی رفت.
سلطان محمود پس از شنیدن سخنان او گفت: ای پیرزن آن سرزمین از پایتخت ما بسیار دور است و چندان احاطه ای بر آن نداریم. پیرزن گفت: سلطان به سلامت. پس آنقدر ملک بگیر که از عهده حفظ و امنیت آن برآیی!
سلطان محمود از این جواب بسیار منفعل و متأثر شد. از پیرزن دلجویی نمود. سپس یکی از بستگان خود را به همراهی سپاهی برای سرکوبی دزدان روانه نمود.
Во время правления султана Махмуда Газневи грабители-белуджи напали на караван недалеко от Кермана, убив некоторых из караванщиков и разграбив их имущество. В одном из убитых узнали сына одной старухи. Как только старушка узнала об этом, она поехала в Газни и пошла к шаху, чтобы предъявить претензию.
Выслушав ее слова, султан Махмуд сказал: О старуха, эта местность очень далека от нашей столицы, и мы не много знаем о ней. Старуха сказала: Султан, прощай. Лучше бы ты брал столько земли, сколько ты в состоянии содержать и охранять!
Султан Махмуд устыдился, так как этот ответ сильно его огорчил. Он утешил старуху. Затем он послал одного из своих родственников с войском для усмирения грабителей.

Туранский эмир и падишах государства Газневидов с 998 года. При нём государство достигло наибольшего могущества. В его державу входили земли Афганистана, части Ирана, Индии и Средней Азии. Совершил 17 походов в Северную Индию. Крупнейший представитель мусульманской династии Газневидов.

قافله a t قافله باشى qāfila-bāshī, قافله سالار qāfila-sālār, Chief of a caravan.
تاخت تاختن tāḵẖtan (S. tak, taṇch; imp. tāz), To hasten, walk fast, run; to rush upon, to assault; to pursue, hunt, chase
افراد A افراد afrād (pl. of fard), Individuals. singular numbers, single ones; persons
اموال amwāl (pl. of māl), Goods, chattels, effects; possessions, property, riches, wealth.
غارت g̠ẖārat (v.n. of غور), Making a hostile incursion into an enemy's country; a raid; plunder, pillage; havoc, devastation; a predatory troop of horse
جریان события
مطلع Информированный
رساند доставлять
دادخوا предъявление иска, жалобы, претензии
احاطهосведомленность, знание
آنقدر столько
پس pas, After, afterwards, behind; finally, at last, at length, after all; the last, latter part; but, moreover, however; then, therefore, consequently, accordingly; for this reason;
عهده ответственность
mulk (v.n.), Possessing, having dominion; a kingdom; royalty; power, dominion;
منفعل munfaʻil disturbed, afflicted; bashful, ashamed.
متأثر опечаленный, огорченный
دلجویی نمود он утешил старуху
بستگى bastagī,родственник
همراهی fellow-travelling
سپاهی армия
سرکوبی Подавление

«Калина красная»

Мой любимый эпизод — русское застолье примерно  в середине фильма. Один пирующий поёт вполне нейтральную песню («вижу я в котомке книжку»), а сам щёку ладошкой подпёр и чуть не плачет. Все прочие тоже пригорюнились. Такая тоска от этой песни, что хоть живым в гроб ложись.