December 7th, 2014

Ахфаш и его козлёнок

Ахфаш и его козлёнок

اخفش يكي از مشاهير نحويه عربست گويند كه مبادي تحصيلش بسبب آنكه تقريري بد داشت يا آنكه هنوز علمي كه لايق باشد نميداشت يا هردو خدا بهتر ميداند اما اين معين است كه در آنوقت تلمذي نميتوانست يافت  كه آنچه باستيفادء  يا مطاعله حاصل هميكدي بوي تكرار نمودي وبدين وسيلت فهم خودرا تيز گرداندي وشما اينرا بايد بدانيد كه در  

Ахфаш был одним из знаменитых арабских грамматиков. Говорят, что в начале своего обучения (то ли потому, что он не умел хорошо преподавать, то ли потому, что он не собрал ещё достаточно материала для обучения других, то ли по обеим этим причинам — Бог ведает!), но точно известно, что в то время он не нашёл ученика, которому мог бы изложить то, чему обучился на публичных лекциях или что изучил путём самостоятельного штудирования, чтобы таким повторением изощрить свой разум. 

بلاد مشرقيه در ميان طلاب تكرار آنچه از مدرس اقتباس كرده اند بايكديگر يا بطلاميذ  ديگر اهم است از اصغانمودن بمدرس واين مثل عربي در ميانشان مشهور است كه الدرس حرف و التكرارالف

بهر حال اخفش مسكين مدتي مديد افسرده ومهموم ميبود ومتحير كه تلاف عدم تلميذرا چگونه نمايد

Да будет вам известно, что на Востоке учащиеся уверены, что повторное изложение того, чему они обучились на лекциях, либо друг другу, либо своим собственным ученикам гораздо важнее, чем только выслушивание лекций профессора. У них в ходу такая арабская пословица: «Чтение равно одному слову, а повторение равно тысяче слов». Однако бедный Ахфаш долгое время расстраивался оттого, что не мог найти себе ученика.

استيفادء (арабское слово) означает извлечение пользы. В данном контексте имеется в виду посещение публичных лекций.

مطالعه (также арабское слово)  вообще означает чтение. По контрасту же с публичными лекциями имеет значение самостоятельного изучения предмета.

بالاخره خيالش باين تمهيد برخورد يك بزغاله كوچكي خريد و در كوچكي آنرا ٱموخت تا آنكه بتدريج در ٱنچه اخفش از آن منظور داشت كه بعمل آورد كامل گرديد وآن اين بود كه تا اخفش كتابى را باز گردي و پيش خود نهادى بزاك نيز با لفور در آنطرف كتاب برجستى و در مقابل اخفش هر دو دست خم كرده برزانومى  اىستاد وهر دو چشم بررومى معلّم نصب كرده در گمل توجّه ميماند اخفش بناى افاده ميگرد وهر گاه بآخر مسئله يا بوقفي رسيدي روببز كردي و بآواز  بلندتر پرسيدي كه فهميدي و بز گوئ در جواب سه بار سر خورا جونبانيدي و گويا گفتي بلي

Наконец, он нашёл выход. Он купил козлёнка и стал его обучать, пока тот был молод. Постепенно козлёнок достиг совершенства в исполнении той роли, для исполнения которой он был нужен Ахфашу. Как только Ахфаш открывал книгу и размещал её перед собой, козлёнок тот же час запрыгивал по другую сторону книги, то есть напротив Ахфаша, и сгибал передние ноги, сидя на коленях и пристально глядя в лицо учителя с глубоким вниманием. Ахфаш начинал чтение вслух. Всякий раз когда он заканчивал предложение или просто делал паузу, то смотрел на козла и громко его спрашивал: «Тебе понятно?» Тогда козёл, как бы в ответ, трижды кивал головой, как будто отвечал «да!»