July 18th, 2012

Travels through part of Russian empire

Глава 4

Санкт-Петербург, август, 1814,

130

Добропорядочное поведение жителей и круглосуточное спокойствие в городе удивительны. Среди низших классов заметно сильное пьянство, но даже в таком состоянии они не шумят и не ссорятся. Отчасти это объясняется природными качествами   (constitution), отчасти результатом деспотизма.  

В отелях нет ни ковров, ни штор, ни занавесок для кроватей. Это объясняется тем, что в таковых могут завестись насекомые.

Помогите записать по-немецки текст на венском диалекте

wos an weana olas en s gmiad ged:

a faschimpöde fuasbrotesn
a finga dea wos en fleischhoka en woef kuma is
drei wochleid und a trafik
a giatlkafee met dischbost
a schas med qastln
a eadöpfesolod
da rudoef koal en da gatehosn
de schdrossnbaunilustriade
a schachtal dreia en an bisoaa
a söbstbinda zun aufhenkn
a zqetschta rola en an autoküla
de muzznbocha med an nosnromö oes lesezeichn
a schrewagatal en otagring
a foeschs gebis en da basena
a zbrochns nochtgschia
a r ogschöde buanwuascht
a daunauschdrom zun fiassbodn
a gashau zun aufrdan
a kindafazara wossaleichn foxln
wimmalagenten radeschöla kinokoatn
a saffalade zun umhenkn
de frau nowak
en hean leitna sei schwoga
en mozat sei notnschdenda
qagln en essechundöö
es genseheiffö
a rodlbadii med dode
es gschbeiwlad fua r ana schdeeweinhalle
und en hintagrund auf jedn foe:

da liawe oede schdeffö!-.-