klausnick/莫罗佐夫·尼科莱/профан (klausnick) wrote,
klausnick/莫罗佐夫·尼科莱/профан
klausnick

Вес кошки

وزن گربه

يكروز ملا يك من گوشت خريده و به خانه آورد و به زنش داده و گفت: زن براي امشب من مهمان دارم اين يك من گوشت را كباب كن تا جلوي آنها بگذارم. او پس از اين حرف از خانه خارج شد. ولي زنش بلافاصله گوشتها را كباب كرده و چند تن از دوستان و همسايگان را دعوت كرد و كباب سيري خوردند. شب وقتي ملا به خانه آمدو سراغ كباب را گرفت زن حيله گر گفت: من در حال درست كردن آتش بودم تا كباب بپزم ولي ناگهان گربه آمد و تمام گوشتها را خورد. حالا بهتر است غذاي ديگري براي مهمانت درست كني. ملا بدون درنگ رفت گربه را كه در گوشه حويلي نشسته بود گرفت و ترازوئي آورد و گربه را در يك طرف و در طرف ديگر سنگ گذاشت و شروع به وزن كردن گربه نمود. وزن گربه كمتر از يك كيلو بود و با عصبانيت رو بطرف زنش كرده و گفت: زن دروغگو اگر يك من گوشت را اين گربه خورده بود لااقل بايد وزنش از يك من بيشتر باشد در صورتي كه مشاهده ميكني وزن تمام بدن او حتي دو كيلو هم نميشود

من

ман (мера веса, разная в различных местах Ирана: от 3 до 12 кг)

امشب

сегодня вечером

كباب

шашлык

جلوي

جلوي آنها بگذارم

перед

поставить перед ними

خارج شدن

выйти

بلافاصله

сейчас же

دعوت

приглашение

چند تن

несколько человек

سيري

досыта

. شب وقتي

когда вечером

سراغ

запах

حيله گر

хитрый, лукавый

درست كردن آتش

разводить огонь (в печи)

پختن

готовить, печь

بدون

без

درنگ

задержка

حويلي

дом; двор (диалект.)

ترازو

весы

سنگ

гиря

طرف

чаша весов

شروع

начало

كيلو

кило

عصبانيت

гнев

رو كردن

поворачиваться лицом

دروغگو

лгун

لااقل

по меньшей мере, хотя бы

در صورتي كه

между тем как

مشاهده كردن

видеть, замечать

Вес кошки

Однажды мулла Насреддин купил один ман мяса, принёс домой, отдал жене и сказал: «Жена, сегодня вечером у меня будут гости. Из этого мана мяса сделай шашлык, чтобы я мог поставить его перед гостями.» Сказав это, мулла вышел из дома. А его жена сейчас же приготовила шашлык из мяса и пригласила несколько своих подруг и соседок, вместе с которыми она досыта наелась шашлыком. Когда вечером мулла вернулся домой и почуял запах шашлыка, хитрая жена сказала: «Я как раз разводила огонь в печи, чтобы приготовить шашлык, но внезапно прибежала кошка и съела все куски мяса. Теперь будет лучше приготовить для гостей другую еду». Мулла немедленно схватил кошку, сидевшую в углу двора, взял весы, положил кошку на одну чашку весов, а на другую чашку положил гирю и стал взвешивать кошку. Вес кошки оказался меньше одного килограмма. Гневно повернувшись к жене, мулла сказал: «Лживая женщина! Если эта кошка съела один ман мяса, то её вес должен быть по крайней мере больше одного мана. Между тем ты видишь, что вес её тела не достигает даже одного кило».

Tags: фарси
Subscribe

Recent Posts from This Journal

 • Краповый билет

  Краповый билет Достанется тому, кто пробежит десять километров по торговому центру и одержит верх в схватке с кассиром. На этот билет можно получить…

 • (без темы)

  Facebook переименуют в Arsebook.

 • фарси-русский краткий словарь

  Слова: личные местоимения, которые мы используем в своей речи чаще всего: من mæn я تو to ты او u:…

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 3 comments