klausnick/莫罗佐夫·尼科莱/профан (klausnick) wrote,
klausnick/莫罗佐夫·尼科莱/профан
klausnick

3. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ.

3. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ.

Ὄρθρος ἔβη, Χρύσιλλα, πάλαι δ’ἠῷος ἀλέκτωρ

          Κηρύσσων φθονερὴν Ἠριγένειαν ἄγει.

ὀρνίθων ἔῤῥοις φθονερώτατος, ὅς με διώκεις

οἴκοθεν εἰς πολλοὺς ἠϊθέων ὀάρους.

γηράσκεις, Τιθωνέ: τί γὰρ σὴν εὐνέτιν Ἠῶ

οὕτως ὀρθριδίην ἤλασας ἐκ λεχέων;

ὄρθρος () утро

ἔβη aor. 2 к βαίνω приходить, прибывать

ἀλέκτωρ петух

πάλαι прежде, раньше, давно, издавна, некогда

ἠῷος утренний

κηρύσσω возвещать, провозглашать

πάλιν уже давно

φθονερός завистливый, недоброжелательный

Ἠριγένεια заря, утро

ἔρροις (pres opt act 2nd sg ἔρρω медленно идти, тащиться, плестись; двигаться, отправляться, идти; быть вытесненным, изгнанным; лишиться; погибнуть, исчезнуть, пропасть; убираться, проваливать)

διώκω гнать, погонять

ὄᾰρος familiar converse, fond discourse, chat, talk, mostly in pl.

ἠιθέος неженатый, холостой

γηράσκω стареть, стариться

Τῑθωνός Тифон. Могущественный великан, порожденный Геей; олицетворение огненных сил земли и её испарений, с их разрушительными действиями (имя Тифон одного корня с глаголом τύφω, что означает «дымить, чадить»).

εὐνέτις супруг

ἐλαυνω изгонять; приводить в движение; преследовать, терзать, донимать

ὀρθρίδιος = ὄρθριος ранний, утренний

λέχος ложе, кровать, постель

III Lemma. 4. Haec vix aliter possunt accipi quam de puerorum coetu, qui poetae, grammatici videlicet aut rhetoris, scholas frequentabant. Ovidius Amor. I, el. 13, 17 ad Auroram :

Tu pueros somno fraudas tradisque magistris.

Ubi et haec occurrunt cum proximis comparanda :

Quum refugis (Tithonum), longo quia grandior aevo

Surgis ad invisas a sene mane rotas :

Cur tibi plector amans , si vir tibi marcet ab annis ?

Ab Antipatro tamen Tithonus conjugem primo mane e lecto conjugali exturbare fingitur. Jac. 5. Nicetas Eugen. VI, 620, haec imitatus sic scribatur :

Τιθωνέ, γηρᾷς (cod. γῆρασ) τὴν σὴν Ἠῶ, τὴν φίλην

σὴν εὐνέτιν, ἤλασας ἐκ τοῦ σοῦ λέχους.

Примечание Пьера Вальца.

εἰς πολλοὺς ἠϊθέων ὀάρους. Чтобы слушать болтовню молодых людей.

Эта строчка, как, впрочем, и всё стихотворение, довольно непонятна. Обычно трактуют так. Автор жалуется на необходимость покинуть свою возлюбленную и вернуться к своим ученикам. Но в таком случае слово ὀάρους, по-видимому, выбрано в необычном смысле. По гипотезе Деруссо, которая очень правдоподобно выражает сатирический характер Антипатра Фессалоникийского, эта эпиграмма — диалог между учителем, напоминающим женщине (куртизанке или торговке?), что пора вставать, чтобы заняться своим делом, и Хрисиллой, которая жалуется на свою суровую жизнь, на несчастья, переносимые ею, затем насмешливо сравнивает своего мало чувствительного собеседника с Титоном, ставшим стариком, а себя самоё — с Авророй (стихи 3-6). Как обычно, лемма не даёт никакого объяснения.

3. ANTIPATRI THESSALONICENSIS.

Diluculum venit, Chrysilla, dudumque matutinus gallus

praeconem-agens invidiosam Auroram ducit.

Avium tu invidiosissimus , pereas, qui me pellis

domo in multos juvenum sermones !

Senescis , Tithone : quid enim concubinam tuam Auroram

adeo matutinam pepulisti e cubili ?


‘Рассветное время пришло, Хрисилла, и снова утренний пе-
тух, возвещая, выводит ненавистную Эригению. Чтоб тебе
пропасть, ненавистнейшая из птиц, которая гонит меня из до-
ма вести множество занятий у юношей! Ты стареешь, Тифон:
что же ты так рано прогнал из кровати свою супругу Эос?’
М. В. Шумилин

Lejourselève,Chrysille,etdepuislongtemps,lecoqmatinier

chantantafaitapparaîtrelAuroreenvieuse.

Vaaudiabletoi,leplusjalouxdesoiseaux,quimepresse

horsdelamaisonverslesnombreuxchantsdescélibataires.

Tuvieillis,Tithon;pourquoisinontuchassestonépouseAurore dulitsitôt?


C'est l'aube, Chrysilla, et le coq levé tôt
Crie le lever prochain de la jalouse aurore.
Honte à toi, maudit coq, le pire des oiseaux,
Car, à cause de toi, je quitte ma maison
Pour retrouver l'école et donner mes leçons.
Tithon, tu te fais vieux, pour avoir de ton lit
Chassé, ce beau matin, l'Aurore, ton amie.

(Traduction de Philippe Renault)

ὀρθρος (ὁ) & morgen(stond)

ἀλέκτωρ & haan

ἠῷος & ochtendlijk, ochtend-

παλιν & lang geleden

φθονερος & afgunstig

ἔρροις & (pres opt act 2nd sg ἔρρω)

ἔρρω & zn ongeluk tegemoet gaan

διώκω & voortdrijven, voortjagen

ὀάρ ὀάρος & vrouw, echtgenote

ἠιθέος & ongehuwde (jongen)

εὐνέτις& bedgenote, echtgenote

ἐλαυνω  & voortdrijven

Tags: греческая литература
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments